Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Checklist: inventarisatie en waardebepaling verkoop bedrijf

BENODIGDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN INVENTARISATIE EN WAARDEANALYSE BIJ VERKOOP VAN UW ONDERNEMING

Voor het uitvoeren van een kwalitatief goede waardering is het noodzakelijk om te beschikken over juiste en complete informatie van de onderneming en de omgeving waarin zij opereert.

 De informatie dient, naast gegevens van de omgeving van de onderneming, inzicht te geven in zowel verleden, heden als toekomst van het bedrijf. Dit moet resulteren in een kwantitatieve onderbouwing van het verleden en de verwachtingen, evenals een kwalitatieve inschatting van het risicoprofiel van de onderneming.

 

1.     Financiële informatie

1.     Jaarrekeningen 20.., 20.. en 20..;

2.     Tussentijdse cijfers van het lopend boekjaar 20.. (YTD);

3.     Orderportefeuille per heden;

4.     Offerteportefeuille per heden met verwachte slagingskans;

5.     De begroting van 20.. en 20..;

6.     Omzet per klant (top tien) 20.. – 20.. + YTD 20..;

7.     Omzet per maand (seizoensinvloeden) 20.. – 20.. + YTD 20..;

8.     Omzet per omzetgroep uit het grootboek met vermelding van inkoop en marges over de laatste drie jaar en een prognose voor de komende drie jaar;

9.     Investeringsprognoses voor de komende 3 jaar, inclusief afschrijvingen;

10.  Overzicht van de financieringsstructuur: lang vreemd vermogen, kort vreemd vermogen en bankkrediet (limiet) en de respectievelijke condities;

11.  Overzicht van en recente taxatierapporten van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vervoersmiddelen, eigendomsakte en hypotheekakte;

12.  Leningsovereenkomsten;

13.  Overzicht off-balance financieringen en verplichtingen;

14.  Afgegeven zekerheden, waarborgsommen en verpandingen;

15.  Leasecontracten;softwarelicenties en contracten;

16.  Loonverzamelstaat bij voorkeur gesplitst per afdeling

17.  Managementovereenkomsten;

18.  Businessplannen die zijn opgesteld door of namens de directie;

19.  Eventuele normalisaties (buitengewone posten) op de resultaten van 20.. – 20..;

20.  Overzicht van de aanwezige activa per bedrijfseenheid;

21.  Afschrijvingsstaat;

22.  Ouderdomsanalyse van de voorraad ultimo 20..;

23.  Debiteurenlijst en crediteurenlijst ultimo 20..;

24.  Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.

 

2.     Historie van de onderneming

25.  Een beschrijving van management, omvang, activiteiten en markt in historisch perspectief;

26.  Zijn er in de tussentijd acquisities verricht, hetzij andere ondernemingen opgericht? Zo ja, overnamecontracten;

27.  Is de onderneming altijd gehuisvest geweest op het huidige adres?

28.  Veranderingen in de ondernemingsvorm en de reden hiertoe;

29.  Uitreden of intreden van mede-eigenaar.

 

3.     Toekomstverwachtingen

30.  Welke strategie volgt de onderneming?

31.  Wat zijn in het algemeen de toekomstverwachtingen van de onderneming zelf?

32.  Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de branche in het algemeen (omzetontwikkelingen, resultaatontwikkelingen)?

33.  In welke richting zou de business uitgebouwd moeten worden en welke marktaandelen kunnen daar worden behaald?

34.  Hoe zou de strategische propositie eruit zien richting nieuwe cliënten?

35.  Hoe gevoelig zijn de resultaten van de onderneming voor algemene economische ontwikkelingen?

36.  Hoe groot acht u de kans dat zich binnen de branche nieuwe concurrenten zullen aandienen?

37.  Wat zijn de toetredingsdrempels die de branche beschermen?

 

4.     Markt(positie) van de onderneming

38.  Welke marktpositie neemt de onderneming in Nederland / buitenland?

39.  Waarop onderscheidt de onderneming zich van haar concurrenten?

40.  Wat zijn specifieke redenen waarom een onderneming uw onderneming zou kopen?

41.  Welke ondernemingen vormen de concurrentie? Wat zijn hun sterke kanten?

42.  Welke trends zijn waarneembaar in de markt waarop de onderneming zich begeeft? Hoe volgt u deze trends op?

43.  Een SWOT analyse; overzicht van de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van de onderneming.

 

5.     Juridische en fiscale aspecten

44.  Zijn er juridische procedures tegen de onderneming aanhangig of zijn deze te verwachten?

45.  Rusten er pandrechten of anderszins zakelijk rechten op de aandelen in het kapitaal van de onderneming?

46.  Juridische structuur;

47.  Fiscale structuur; is er met een andere entiteit een fiscale eenheid?

48.  Verkoopcontracten;

49.  Inkoopcontracten;

50.  Wie zijn de aandeelhouders en bestuurders?

51.  Hoe zijn de eigendomsverhoudingen en gezagsverhoudingen?

52.  Statuten van de onderneming;

53.  Oprichtingsakte van de onderneming / V.O.F.-overeenkomst:

54.  Aandeelhoudersregister;

55.  Achterstanden met betrekking tot fiscus, UWV, Gak / betalingsregelingen?

56.  Laatste aangifte vennootschapsbelasting;

57.  Laatste aangifte omzetbelasting;

58.  Laatste aangifte inkomstenbelasting.

 

6.     Organisatie en personeel 

59.  Een organigram;

60.  Een korte omschrijving van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen danwel belangrijke personen en het aantal FTE per afdeling;

61.  Zijn de arbeidvoorwaarden conform een CAO (zo ja welke?);

62.  Zo neen, kunt u dan een overzicht geven van de belangrijkste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling?

63.  Ziekteverzuim 20.. – 20.. + YTD 20..;

64.  Op welke wijze wordt aan de opleiding van het personeel inhoud gegeven?

65.  Een overzicht van de belangrijkste overlegstructuren in de organisatie;

66.  Een overzicht van de beschikbare managementinformatie en de frequentie;

67.  Een overzicht van de hardware en de software die de onderneming gebruikt;

68.  Processen: de wijze van communiceren:

69.  Cultuur.

 

7.     Overige informatie

70.  Algemene voorwaarden;

71.  Brochures;

72.  Fotomateriaal onderneming;

73.  Bedrijfslogo;

74.  Overzicht branchelidmaatschappen;

75.  Sponsoring;

76.  Kopie legitimatiebewijs cliënt(en);

77.  Eventuele beperkingen met betrekking tot vervreemding van de onderneming, bijvoorbeeld vanuit een branchelidmaatschap (meldingsplicht) of vanuit een overeenkomst met de vreemdvermogenverschaffers.

 

Kunnen wij u helpen bij het compleet maken van uw inventarisatie en de waardebepaling: neem contact op met Edward of Dennis via: dennis@finccorporatefinance.nl of via edward@finccorporatefinance.nl of via 0416 - 675150. We maken graag tijd voor u vrij!

Edward Gaakeer RA
M 06 53 39 04 99
T 0416 67 51 50
Dennis Ligthart AA
M 06 53 74 27 53
T 0416 67 51 50

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten