Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: Finc Corporate Finance B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de middellijke en onmiddellijke bestuurder(s) van opdrachtnemer en de voor opdrachtnemer werkzame personen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer, wordt derhalve tevens bedoeld deze bestuurder(s) en de voor opdrachtnemer werkzame personen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd, alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
3. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. Alle opdrachten worden aanvaard met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW. Slechts de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en de nakoming van overeenkomsten.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4
Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5
Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon,de verleende opdracht uitgevoerd wordt met inachtneming van de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving.
2. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien zulks uit de aard van de overeenkomst voortvloeit. Voor andere gevallen dient opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming hebben verleend.
3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6
Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer optreedt in een tucht- civiele, administratieve, of strafprocedure, danwel een procedure bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet openbaar maken, tenzij deze zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7
Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8
Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij anders overeengekomen.
2. lndien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig (periodiek) aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9
­Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder opschorting en/of verrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse
valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, wordt opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. Nadat opdrachtnemer opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt beschouwd.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,-.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10
Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11
Termijnen
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts indicatief van aard en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6: 265 BW.

Artikel 12
Opzegging
1. Gelet op de aard van de overeenkomst is de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, anders dan in de gevallen zoals opgenomen in onderhavig artikel.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
De overeenkomst kan door elke partij terstond worden opgezegd in geval van:
in geval de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet of niet tijdig na te leven;
(verzoek tot) faillissement, (verzoek tot) surseance van betaling;
de andere partij een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt aan één of meerdere van zijn schuldeisers;
ten laste van de andere partij executoriaal beslag is gelegd, of conservatoir beslag dat niet binnen 30 na het leggen daarvan is opgeheven, of dat de andere partij anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

Waalwijk, november 2016

 

Artikel 13
Opschorting
Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Artikel 13 lid 1 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14
Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer enkel voor directe schade aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. Indien en voorzover geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatshebben om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer (daaronder mede begrepen haar bestuurder(s) als genoemde en de voor opdrachtnemer werkzame personen) in totaliteit beperkt tot een bedrag van € 45.000 of indien het door opdrachtnemer in rekening gebracht honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 135.000.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 15
Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16
Elektronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17
Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Waalwijk, november 2016

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten