Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Algemene Voorwaarden

A. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer op-dracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Finc Corporate Finance B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5144 NC) Waalwijk, aan de Prof. Asserweg 6, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voor-waarden hanteert. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Finc Corporate Finance B.V. en niet aan enige aan Finc Corporate Finance B.V. verbonden persoon te zijn gegeven. Alle Overeenkomsten komen dan ook tot stand met Opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de bedoeling van Opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde aan de Opdrachtnemer verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waar-toe opdracht is gegeven, of die door Opdracht-nemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaam-heden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevens-dragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdracht-nemer vervaardigde of verzamelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdracht-gever, conform het bepaalde in de opdracht-bevestiging.


B. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeen-komsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werk-zaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. Deze alge-mene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de middellijke en onmiddellijke bestuurder(s) van Opdrachtnemer en de voor Opdrachtnemer werkzame personen, voor zover deze in afwijking van hetgeen in artikel A lid 2 is bepaald werkzaamheden op eigen titel zouden verrichten.
Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De onderliggende Opdracht/Overeenkomst - tezamen met deze algemene voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen B, G, I, J, L, P en R lid 2.

 

C. Aanvang en duur van de Overeenkomst

Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevesti-ging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. Gegevens Opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer over-eenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten die de Opdrachtnemer zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en om-standigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.
De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet
tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder O. aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

 

E. Uitvoering Overeenkomst

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo moge-lijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig hande-lend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdracht-nemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdracht-nemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasse-lijke gedrags- en beroepsregels, welke onder-deel uitmaken van de Overeenkomst, en het-geen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Op-drachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdracht-nemer overeengekomen is.
De uitvoering van de Overeenkomst is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aan-wijzingen voor fraude opleveren, zal Opdracht-nemer daarover aan Opdrachtgever rappor-teren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

 

F. Geheimhouding en exclusiviteit

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhou-ding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Op-drachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder be-grepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de ge-heimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze be-paling verhindert ook niet vertrouwelijk colle-giaal overleg binnen de organisatie van Op-drachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Over-eenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewer-king verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de infor-matie die hem door Opdrachtgever ter beschik-king wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of straf-procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van opdracht-gever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien open-baarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Op-drachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het (wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Op-drachtnemer op nakoming van de Overeen-komst.

 

G. Intellectuele eigendom

De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Opdrachtnemer gebruikt en/of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Opdracht-nemer of haar licentiegevers. Niets in de Over-eenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van intellectuele eigen-dom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al hetgeen waarop het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer berust, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestespro-ducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever op programmatuur, software e.d. een gebruiksrecht verlenen. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeen-komst eindigt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiks-recht dient Opdrachtgever het gebruik van de programmatuur e.d. te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient eventuele pro-grammatuur van zijn systemen te verwijderen.
Opdrachtnemer heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar rechten (van intellectuele eigendom) of die van haar licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
Bij overtreding van de in lid 2, 3, 4 en/of 5 van dit artikel opgenomen bepalingen is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het
(wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst.

 

H. Overmacht

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 14 dagen na het intreden van de overmachtsituatie schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeel-telijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen.

 

I. Honorarium

Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werk-zaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is dan verschuldigd
naarmate door Opdrachtnemer Werkzaam-heden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Reis- en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht.
Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
Indien na de totstandkoming van de Over-eenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is  uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
De geregistreerde uren uit het urenregistra-tiesysteem van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de door Opdracht-nemer gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever .

 

J. Betaling

Betaling van het factuurbedrag door Op-drachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuld-vergelijking.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Op-drachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)-rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onver-minderd de verdere rechten van Opdracht-nemer.
Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incasso-kosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofd-sommen die het langst openstaan en de lopende rente.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
In geval van liquidatie, faillissement, sur-seance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk op-eisbaar.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de geza-menlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

 

K. Reclame

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

 

L. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhan-gende serie van) toerekenbare tekortkomin-g(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het be-drag dat volgens de aansprakelijkheidsver-zekeraar van Opdrachtnemer voor het betref-fende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Op-drachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van een jaar of meer, dan wordt het in de vorige zin bedoelde bedrag gesteld op het bedrag van het honorarium dat in de zes maanden voorafgaand aan de ontvangst van de aansprakelijkheidstelling in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever.
In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 135.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, in ieder geval niet aansprakelijk voor:
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtne-mer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Op-drachtnemer zijn jegens elkaar niet aanspra-kelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elek-tronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computer-systemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische commu-nicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdracht-gever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de orga-nisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Over-eenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrij-waart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Op-drachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de Opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze Bepa-lingen ook een beroep doen jegens Op-drachtgever.

 

M. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten
en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werk-zaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Op-drachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn is niet van toepassing op de mogelijkheid om een (tucht)klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klacht-behandeling en/of de Raad voor Geschillen

 

N. Opzegging

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I. tweede en derde lid van toepassing en dienen in ieder geval het honorarium voor de verrichte werkzaamheden en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te worden te worden vergoed.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.

 

O. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaats-gevonden

 

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen Opdracht-gever en Opdrachtnemer waarop deze alge-mene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Op-drachtnemer waarop deze algemene voor-waarden van toepassing zijn, worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondis-sement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Op-drachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

 

Q. Elektronische communicatie en elek-tronisch deponeren van jaarstukken

Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloudtoepassin-gen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadres-seerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrou-welijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onder-schepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door program-matuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elek-tronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
Het bepaalde in artikel L is van dienover-eenkomstige toepassing.

 

R. Overige bepalingen

Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsom-standigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige facili-teiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.
 

Waalwijk, december 2019

 

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten